IKONE / ICONS


     ...Polazišna osnova umjetničke inspiracije Nataše Đurović, bilo da je riječ o likovima svetitelja ili religioznim kompozicijama, bazirana je na intuitivnom izboru određene karakteristične ikonografske predstave kao likovnog predloška iz naše ili opšte hrišćanske istorije. U skladu sa tematskim izborom, kristališe se poseban slikarkin fenomen sadržan u umijeću da određen lik, tačnije pralik ili suštinski izraz, sa već viđene slike/ikone prenese, odnosno, projavi na fon nove slike/ikone. Nataša Đurović nesvakidašnjom umjetničkom darovitošću vrsnog ikonopisca i rijetkim poznavanjem stare srednjevjekovne, autentične likovne tehnike ponovo vaspostavlja i ostvaruje suštinsko »izobraziteljsko« otkrivanje unaprijed datog Svetog lika – Pralika. Dakle, prema teorijskoj biti ikonopisa, umjetnik dok slika, ustvari, oblikuje apriorno postojeći zapis, »zapis duhovne realnosti« otjelotvoren u materiji. Ili, kako navodi Leonid Uspenski: »Pomoću materijalnih sredstava, koja su vidljiva telesnim očima, ikona predstavlja božansku lepotu i slavu. Stoga Oci kažu da je ikona sveta i da je dostojna poštovanja jer prenosi oboženo stanje svog pralika i nosi njegovo ime, i zato je blagodat, svojstvena svom praliku.«. Sam prikaz Svetog lika ili događaja na ikoni ne iscrpljuje njeno biće, jer ona sem fizičke sadrži i metafizičku ontološku dimenziju koja je čini sveštenim - molitvenim predmetom i time bitno izdvaja iz kategorije uobičajenog slikarstva. Kada je riječ o ikonopisnom stvaralaštvu, posmatrač ne doživljava ikonu samo čulno, već i duboko duhovno, uspostavljajući sa njom aktivni odnos preko upućivanja molitve čiji je cilj sopstveno etičko oboženje.

     U biti ne odstupajući od kanonizovanih vizantijskih pravila, Đurovićeva znalački osobenim suptilnim pristupom unosi i neka nova ikonografska i koloristička rješenja koja daju doprinos sveukupnom, vjekovima brižno čuvanom i generacijama prenošenom slikarstvu ikona. Njena fascinantna crvena prepuna hrišćanske mistične simbolike, često je i nosilac težišta kompozicije. Međutim ono što posebno privlači i plijeni na ovim ikonama su oči svetitelja, koje kroz nesagledivu dubinu zrače skrivenim božanskim energijama uspostavljajući prisan sinergijski odnos sa okom i dušom posmatrača...

Lucija Đurašković, istoričar umjetnosti,
direktor Muzeja i galerija Budva

Icons | Paintings | Installations | Conservations | Biography | Contact